Jak zostać adwokatem w Polsce? Jakie usługi oferuje adwokat?

Jak zostać adwokatem w Polsce? Jakie usługi oferuje adwokat?

Bycie adwokatem to niełatwa praca, która wymaga zaawansowanej wiedzy z różnych dziedzin. W Polsce adwokaci to profesjonaliści, którzy doradzają swoim klientom w kwestiach prawnych i sprawdzają legalność umów i innych dokumentów związanych z procesami biznesowymi. Adwokat zazwyczaj specjalizuje się w określonych dziedzinach, takich jak prawo własności, prawo handlowe, prawo podatkowe itp. 

Kim jest adwokat?

Zawód adwokata w mocnym skrócie polega na prawniczy na świadczeniu pomocy prawnej. Adwokat Bielsko-Biała jak i innych większość adwokatów posiada 5 letnie wykształcenie prawnicze, odbyło aplikację adwokacką i pozytywnie zdało egzamin uprawniający do pracy w zawodzie. Jakie usługi oferuje adwokat?

Adwokat oferuje pomoc prawną, a w szczególności: 

 • udzielanie porad prawnych, 
 • sporządzanie opinii i opracowywaniu projektów pism procesowych, 
 • może występować przed sądami oraz organami administracji w celu reprezentowania swoich klientów. 

Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, osobom prawnym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.

Wymagania, aby zostać adwokatem w Polsce

Na listę adwokatów może być wpisana osoba, która: 

 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata; 
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • odbyła w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki 

Jak zostać adwokatem w Polsce?

Aby zostać adwokatem w Polsce, trzeba przede wszystkim ukończyć magisterskie studia prawnicze na uczelni publicznej lub niepublicznej. Studia trwają 5 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej.

Następnym krokiem jest odbycie aplikacji adwokackiej, zdanie egzaminu adwokackiego i zostanie wpisanym na listę adwokatów. Nabór dla kandydatów na aplikantów odbywa się raz w roku (we wrześniu) i polega na zdaniu egzaminu konkursowego.

Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, na listę adwokatów następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej, właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji adwokackiej. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
 • dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu.

Porady dotyczące egzaminu i aplikacji

Egzamin wstępny

Podczas egzaminu do zdobycia jest 150 pkt., a próg zaliczający równa się 100 pkt. Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, w którym są trzy warianty odpowiedzi. 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości możemy znaleźć wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzamin. Najwięcej pytań dotyczy kodeksów, Konstytucji RP, TUE, TFUE, Ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. oraz Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. 

Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie nauki od kodeksów i wykorzystanie pozostałego przed egzaminem czasu na doczytanie innych ustaw. Rozwiązywanie testów z ubiegłych lat także pozwoli na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy. 

Aplikacja

Celem aplikacji jest przede wszystkim:

 • opanowanie zasad etyki i godności zawodu oraz wdrażanie do przestrzegania tych zasad,
 • praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata zgodnie z Prawem o adwokaturze. 

Opłata za przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2022 wynosi 1125 zł. Roczny koszt za aplikację adwokacką wynosi 5850 złotych.
Aplikacja adwokacka rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku oraz trwa trzy lata. Każdy aplikant musi na początku wybrać sobie patrona, pod okiem którego będzie on odbywał aplikację. Współpraca aplikant-patron powinna polegać na tym, że aplikant, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowuje konkretne sprawy dla patrona, który w kolejnym etapie omawia je z aplikantem i daje mu fachowe porady prawne.
Zakończeniem aplikacji jest egzamin zawodowy. Egzamin trwa cztery dni i ma za zadanie sprawdzenie wiedzy praktycznej z poszczególnych zakresów prawa, przyszłych adwokatów. Egzamin składa się z czterech części:

 • prawo karne,
 • prawo cywilne lub rodzinne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne i zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki
Powrót na górę