Wsparcie w projekcie

+100%-

Projekt „Kreatywna Przedsiębiorczość III” obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy – 50 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne + catering + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, a do tego jeszcze indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (5 godzin na osobę),
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej do 23 350 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 (dla wszystkich beneficjentów projektu) lub 12 miesięcy (dla połowy beneficjentów) do 1850 zł miesięcznie,
  • dodatkowo: wsparcie szkoleniowo-doradcze nawet do 3000 zł do wykorzystania na szkolenia czy doradztwo.

Logo-kolor-LODZGO

Regulamin przyznawania wsparcia:

Regulamin przyznawania wsparcia – Kreatywna Przedsiębiorczość III

 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1 – Wniosek

Załącznik 2 – Biznesplan (.docx)

Załącznik 2 – Biznesplan (.doc)

Załącznik 2 – Biznesplan (.pdf – jako wzorzec)

Załącznik 3 – Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik 4 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik 5 – Formularz zmian w biznesplanie

Załącznik 6 – Umowa o udzielenie wsparcia

Załącznik 7 – Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis

Załącznik 8 – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 9 – Informacja o pomocy

Załącznik 10 – Wniosek o wsparcie przedłużone pomostowe

Załącznik 11 – Umowa o wsparcie przedłużone pomostowe

Załącznik 12 – Karta oceny – wsparcie pomostowe przedłużone

 

Blok szkoleniowo-doradczy

W zajęciach w ramach bloku szkoleniowo-doradczego uczestniczyć będzie 48 osób, zakwalifikowanych do projektu w ramach rekrutacji (więcej o procesie rekrutacji – REKRUTACJA). W wyniku oceny stworzonych w ramach tego bloku biznesplanów, dofinansowaniem zostanie objętych 38 osób – 23 kobiety i 15 mężczyzn (przy czym proporcje te mogą ulec zmianie). Wszystkie osoby, które uzyskają dotację, uzyskają również wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy. W piątym miesiącu działalności odbędzie się ocena wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy – objęta zostanie nim połowa beneficjentów (19 osób).

 

Szkolenia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego:

1. Zakładanie działalności gospodarczej – 3 h

2. Podstawy prawa – 5 h

3. Księgowość w małym i średnim przedsiębiorstwie – 10 h

4. Podstawy marketingu (promocja w social media) – 10 h

5. Design thinking. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – 10 h

6. Biznesplan – 12 h

 

—-

Termin rozpoczęcia bloku szkoleniowo-doradczego – 17 lipca 2017.

Termin przyjmowania wniosków i biznesplanów: 17 sierpnia – 23 sierpnia 2017 roku w godzinach 11.00-15.00 (w biurze projektu).

Przewidywany termin wstępnych wyników (przed odwołaniami): do 27-28 sierpnia 2017 roku,

Przewidywany termin na złożenie potencjalnych odwołań: 28 sierpnia – 1 września 2017 roku.

Przewidywany termin publikacji ostatecznych list, zaakceptowanych przez WUP w Łodzi: do 22 września 2017 roku. Podany termin jest raczej ostateczny. Zakładamy, że WUP w Łodzi wcześniej zaakceptuje listy rankingowe.

Przewidywany termin podpisywania umów w projekcie (i zakładania działalności gospodarczych): od dnia publikacji list do 28 września 2017 roku.