O projekcie

+100%-

Projekt „Kreatywna Przedsiębiorczość III” jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które uczą się i/lub zamieszkują na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Łódzki Obszar Metropolitalny: m. Łódź oraz powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, zgierski i pabianicki.

 

Grupę docelową stanowi 48 osób (29 kobiet /19 mężczyzn – proporcje płci są orientacyjne) po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzajace rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w branży kreatywnej, zawodach rzemieślniczych lub artystycznych), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 r.ż.,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Czyli:

  • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
  • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

 

W zakładce Rekrutacja jest regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji.

Zobacz również – wsparcie w projekcie.

 

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń lub przyjedź do nas – dane kontaktowe znajdziesz w zakładce BIURO PROJEKTU.

 

 

Projekt realizuje fundacja ŁÓDŹ ART CENTER w parterstwie z firmą „EMBO” Michał Błaszczyk.

Wartość projektu: 1 998 870,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 926 184,50 zł