zdjęcie tła

Nieformalne wyniki biznesplanów

Nieformalne wyniki oceny biznesplanów

Szanowni Państwo!

Poniżej znajdują się wyniki z oceny złożonych wniosków i biznesplanów. W jednym pliku (osobnym dla kobiet i mężczyzn) zaznaczono osoby, które Łódź Art Center będzie rekomendował do otrzymania wsparcia (kolor zielony) i osoby na listach rezerwowych (żółty – oznaczający, że osoba uzyskała pozytywną ocenę). Kolor biały oznacza z kolei brak uzyskania pozytywnej oceny.

Brak uzyskania oceny pozytywnej, jest rozumiany jako mniej niż 60% punktów uzyskanych w conajmniej jednym z kryteriów głównych (osoby te w tej chwili nie są brane pod uwagę tworzenia list rankingowych, por. §14 pkt 4).

W drugiej kolumnie wykorzystano numer nadawany przy składaniu biznesplanu: xx/BP2017.

W kilku przypadkach uzyskano taką samą liczbę punktów. O miejscu w rankingu decydowały zapisy §14 pkt 11 regulaminu.

 

Na podstawie §16 pkt 1, wszystkie osoby znajdujące się na listach rezerwowych mogą złożyć odwołanie od oceny. Osoby z oceną negatywną muszą złożyć odwołanie, jeśli chcą uczestniczyć w dalszej procedurze (ocena negatywna, jak wyżej, nie jest brana pod uwagę tworzenia list rankingowych, ale można się od niej odwołać). Należy pamiętać, że w odwołaniu należy wskazać i uzasadnić przyczyny, z powodu których uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą (§16 pkt 3) – oznacza to, że należy dobrze wyargumentować, z czym nie zgadza się uczestnik. Czas na złożenie odwołania to 5 dni roboczych od publikacji list, a więc do piątku, 08.09.2017, do godziny 15.00. Odwołania przyjmowane są w biurze projektu w dni robocze od 11.00 do 15.00. Można je również wysłać pocztą lub kurierem. Muszą być podpisane.

W związku z odwołaniami przypominamy, iż punktacja z procedury odwoławczej zastąpi punktację wcześniej uzyskaną przed odwołaniami – także w przypadku, gdy nowa liczba punktów jest niższa niż uprzednio.

Przypominamy również, że nie ma obowiązku odwoływania się od oceny.

Wyniki  ocen merytorycznych będziemy przesyłać osobom, które nie są rekomendowane w poniedziałek, 04.09.2017. Prosimy o wyrozumiałość, będziemy je wysyłać stopniowo – każdemu z osobna.

 

Osobom, które rekomendowane zostały do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy! Prosimy jednak pamiętać, że do czasu zaakceptowania wyników przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, niniejsze wyniki są ocenami nieformalnymi.

Przypominamy również, że istnieje możliwość założenia działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy, jednak wymagana jest zgoda Kierownika Projektu (por. zapisy w umowie o udzielenie wsparcia).

 

Obecnie członkowie KOB uzgadniają jeszcze zmiany, które będą dotyczyć naszych beneficjentów. Ponieważ ustalenia te muszą być spójne, prosimy o wyrozumiałość. Kwoty dotacji oraz wsparcia pomostowego, które Realizator Projektu przyzna beneficjentom, ukażą się zapewne wraz z zaakceptowanymi wynikami przez WUP w Łodzi. Wtedy pojawią się również informacje o niezbędnych poprawkach w biznesplanach.

Realizator Projektu, oprócz zmian, które może narzucić WUP w Łodzi, zastrzega, że może zmienić proporcje płci (por. §5 pkt 2 regulaminu przyznawania wsparcia). Obecnie jednak, obowiązuje nadal zapis z §16 pkt. 13 regulaminu.

Lista kobiety – oceny biznesplanów

Lista mężczyźni – ocena biznesplanów

Odwołanie od oceny KOB-WZÓR