Listy rankingowe (przed odwołaniami)

Przedstawiamy Państwu listy rankingowe (w pliku pdf) po wszystkich etapach rekrutacji (przed odwołaniami):

Listy rankingowe kobiet (przed odwołaniami)

Listy rankingowe mężczyzn (przed odwołaniami)

 

Łącznie 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn) zostało już rekomendowanych przez Łódź Art Center, realizatora projektu, jako osoby zakwalifikowane do projektu. Przypominamy, że ostateczną akceptację list (po odwołaniach) dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (na podstawie naszych rekomendacji).

 

Na listach rezerwowych znajdują się natomiast osoby, które mogą zostać uczestnikami projektu. Do projektu, po procedurze odwoławczej, zakwalifikuje się jeszcze osiem osób (5 kobiet i 3 mężczyzn), które będą na najwyższych miejscach na swoich listach rezerwowych. Pozycja na liście rezerwowej będzie również istotna, w przypadku rezygnacji bądź skreślenia jakiejkolwiek osoby zakwalifikowanej do projektu.

W przypadku rezygnacji kogokolwiek z udziału w projekcie, prosimy o kontakt.

 

Osoby nie mające punktów z etapu rozmów z doradcą zawodowym, nie przeszły do tego etapu, gdyż nie uzyskały min. 30 punktów z co najmniej jednym z dwóch głównych kryteriów  oceny merytorycznej (§8 pkt 15 regulaminu rekrutacji). W przypadku odwołania, gdy w wyniku nowej oceny uzyskają po min. 30 punktów w obu kryteriach oceny merytorycznej, zostaną dopuszczone do ostatniego etapu rekrutacji, czyli do rozmowy z doradcą zawodowym.

Sposób odwołania został szczegółowo opisany poniżej.

 

W przypadku tej samej punktacji (łącznej), decydowały: punkty z oceny merytorycznej formularza (A), a jeśli to nie przyniosło rozwiązania: pierwsze kryterium z oceny merytorycznej (A1); patrz §10 pkt 7 regulaminu rekrutacji.

 

Wszystkim rekomendowanym do udziału w projekcie gratulujemy!

Informujemy również, że przewidywany termin rozpoczęcia bloku szkoleniowo-doradczego, to 14-17 lipca 2017 roku. Dokładna rozpiska zajęć pojawi się niebawem na stronie.

Zastrzegamy sobie jednak prawo, na przesunięcie tego terminu, w przypadku np. zbyt długiego czekania na akceptację ostatecznych wyników przez WUP w Łodzi.

 


ODWOŁANIA

 

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, każdemu kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny Komisji Rekrutacyjnej (§10 ust. 5 regulaminu rekrutacji).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane (§10 ust. 11), należy wskazać z jaką oceną Kandydat się nie zgadza – odwołanie przysługuje tylko od jednego z etapów rekrutacji. Oceny wraz z uzasadnieniem wydawane są (preferowany sposób: wysłanie ich e-mailowo) na wniosek osoby chcącej złożyć odwołanie.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie zostanie dobrze uzasadnione (§10 ust. 12).

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innych członków Komisji (§10 ust. 15). Obowiązuje zasada, że ocena wyższa jest wiążąca (§10 ust 17 i ust. 18).

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny merytorycznej (I etap) będzie złożony uprzednio formularz rekrutacyjny; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę (§10 ust. 16). W przypadku odwołań od rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym (II etap), nowe rozmowy zostaną przeprowadzone z innym doradcą zawodowym.

Na złożenie odwołania Kandydat ma trzy dni robocze od opublikowania list (§10 ust. 10). Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest piątek, 30.06.2017, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest wtorek, 4 lipca, do godziny 15:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę.

Odwołanie można złożyć osobiście, wysłać pocztą/kurierem (liczy się data wpływu, nie nadania) lub przesłać mailowo. W przypadku wysłania w wersji elektronicznej, prosimy zamiast podpisu napisać imię i nazwisko w elektronicznej wersji odwołania.

Pobierz wzór odwołania: Odwołanie – wzór